CareSoft- Omnichannel Cloud Contact Center &
Customer Service Software

Khởi tạo, duy trì & tích hợp phần mềm

Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạo

Thu 1 lần đầu tiên

2.000.000đ

Liên hệ

2.000.000đ

Bổ sung user chỉ sử dụng ticket (/user/tháng)

User chỉ sử dụng ticket trên máy tính và điện thoại, không có quyền sử dụng các chức năng khác của Call Center, Contact Center

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Bổ sung thêm máy nhánh – extension pbx (/máy nhánh/tháng)

Bổ sung thêm máy lẻ ipphone/softphone chỉ nghe/gọi

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Hỗ trợ dịch vụ

Các hình thức hỗ trợ dịch vụ

 

 

 

Self-service

Khách hàng tự tra cứu cách sử dụng trên Help Center

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Hỗ trợ qua Email: support@caresoft.vn

Hỗ trợ qua support@caresoft.vn

 

 

 

Hỗ trợ qua Livechat

Hỗ trợ qua in-app live chat

 

 

 

Hỗ trợ qua Tổng đài: 02473048222

Tổng đài: 02473048222

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

SLA dịch vụ

Cam kết chất lượng dịch vụ

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

SLA dịch vụ

Cam kết chất lượng dịch vụ

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Thời gian lưu trữ

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (Số tháng gần nhất)

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng, ticket…

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (/user/tháng)

 

 

 

Thời gian lưu trữ file ghi âm (Số tháng gần nhất)

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mở rộng thời gian lưu trữ file ghi âm (/user/tháng)

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mở rộng thêm email (/đầu số/tháng)

Mở rộng thêm email so với số email mặc định

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Số lượng cuộc chat đồng thời

 

Số lượng cuộc chat đồng thời

2.000.000đ

2.000.000đ

2.000.000đ

Chat Rating

Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat

 

 

 

Pre-Chat form

Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat

 

 

 

Offline form

 

 

 

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

Chuyển chat giữa các agents, phòng ban

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Mẫu trả lời nhanh

Mẫu trả lời nhanh

 

 

 

File Sending

Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng

 

 

 

Chat nội bộ

 

Chat nội bộ giữa các agent với nhau

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Triggers

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Visitor list

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Real Time Monitoring

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Tùy chỉnh box chat

 

 

 

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat

125,000đ

Liên hệ

125,000đ

Báo cáo chi tiết

Báo cáo các chỉ số (số lượng chat, sỗ chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình….). Báo cáo trạng thái online/offline//đăng nhập/đăng xuất của agent

125,000đ

Liên hệ

125,000đ